Thales Group

Perfformiad uchel ac ynni isel

Gyda mynediad hawdd at yr M4 a’r prif ganolfannau trafnidiaeth, mae NDEC wedi’i lleoli ar hen safle gwaith dur yng Nglynebwy. Mae’r adeilad arobryn yn ymestyn dros 500 metr sgwâr, ac mae’n cwmpasu nifer o dechnolegau cynaliadwy a charbon isel, gan roi iddo sgôr BREEAM Ardderchog. Mae’r rhain yn cynnwys pympiau gwres ffynhonnell aer, systemau solar thermol, paneli ffotofoltäig, pwyntiau gwefru ceir trydan, awyru naturiol a golau dydd.

Drwy ddefnyddio deunyddiau a geir yn lleol, mae’r adeilad yn ymfalchïo mewn amlen perfformiad uchel, amodau golau naturiol da iawn, ynni ymgorfforedig isel a defnydd ynni isel, gan ei wneud yn gyfeillgar i’r blaned ac yn amgylchedd deniadol i fod ynddo.

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

Cynigia NDEC amrywiaeth o dechnolegau a gwasanaethau o dan un to, wedi’u cynllunio i fodloni anghenion unigolion, busnesau a sefydliadau mawr fel ei gilydd.

Mae ein cyfleuster cyfoes yn cynnwys pedair prif ardal:

 1. Labordy Cybels

  Yn rhan o’r llwyfan Seiberddiogelwch Thales Cybels ehangach, gall busnesau a sefydliadau ddefnyddio Labordy Cybels i gyrchu adnoddau i ddylunio, datblygu ac integreiddio eu cynnyrch a’u gwasanaethau, heb risg a gyda’r nod o gefnogi twf busnesau rhanbarthol.

 2. Y Parth Prosiectau


  Dyma lle gall busnesau ac unigolion gael gafael ar dechnoleg mewn amgylchedd diogel, llawn cyfarpar, mewn cydweithrediad ag amgylchedd Ymddiriedaeth Ddigidol. Codir tâl am y cyfleuster hwn fesul defnyddiwr. Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor.

 3. Canolfan Addysg Ddigidol


  Wedi’i harwain gan Brifysgol De Cymru, mae’r ardal hon yn canolbwyntio ar ysgolion, dinasyddion a busnesau bach a chanolig, gan gyflwyno hyfforddiant ac addysg i helpu i hyrwyddo ymwybyddiaeth, sgiliau a dealltwriaeth ddigidol.

 4. Sefydliad Seiber Datblygedig

  Mae’r ardal hon yn sicrhau cyllid allanol i’r byd academaidd, ac mae’n amgylchedd sy’n ysgogi cynlluniau newydd ac yn troi syniadau da yn gynhyrchion a gwasanaethau y gellir eu cyflenwi.

Canolfan ganolog i bawb

Caiff yr NDEC ei ddefnyddio gan bobl o bob lliw a llun, ac o amrywiaeth o alluoedd digidol.

O breswylwyr lleol sy’n awyddus i ddysgu rhagor am ddigideiddio a phobl ifanc sy’n archwilio technoleg fel opsiwn gyrfa, i berchenogion busnesau bach a chanolig sy’n gobeithio ehangu eu busnesau a chorfforaethau rhyngwladol sy’n buddsoddi’n helaeth mewn arloesedd sy’n torri tir newydd. Mae’r NDEC yn ganolfan i bawb sy’n ymwneud â thechnoleg ac ymddiriedaeth ddigidol – neu sy’n awyddus i wybod rhagor amdanynt.

Mae ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim ar adeg eu defnyddio (ac eithrio’r parth prosiectau o’r radd flaenaf, y codir tâl amdano fesul defnyddiwr), ac fe’u gweithredir gan dîm o selogion technoleg brwd a phrofiadol sydd â’r holl wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen i rymuso pawb i ddysgu, tyfu a datblygu yn y chwyldro digidol. Cysylltwch â ni i ddysgu sut gallwch chi weithio gyda’r NDEC.

Cysylltwch â ni
Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.