Thales Group

Mae’r NDEC yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer seiberddiogelwch, sy’n canolbwyntio ar drawsnewid digidol ym maes Technoleg Weithredol (TW). Ein nod yw arwain y byd ar ddarparu datrysiadau diogelwch i sefydliadau sy’n awyddus i amddiffyn strwythur eu rhwydwaith technoleg weithredol yn well. Gan ddefnyddio’r galluoedd sydd gan y ganolfan i’w cynnig, mae’r NDEC yn cynnig datrysiadau pwrpasol i fynd i’r afael â’r bygythiad o ymosodiadau seiber ar systemau critigol.

Wrth wraidd y cyfleuster hwn mae Labordy Thales Cybels, sef offer rhithwir ac efelychu sy’n cael ei ddefnyddio i ddynwared ymosodiadau seiber, mapio strwythurau rhwydwaith a chreu ymarferion hyfforddi mewn amgylchedd diogel a rhithwir. Mae’r galluoedd yn cynnwys:

(a)          Cynnal profion seiberddiogelwch a meincnodi mewn amgylchedd hollol ynysedig a dan reolaeth (profion blwch tywod, profion treiddio, dadansoddiadau maleiswedd, denu ymosodiadau i’w canfod, cymharu datrysiadau, efelychu traffig go iawn a maleisus).

(b)          Ymarferion cydweithrediad seiber a chystadlaethau/sialensiau amddiffyn seiber gan gynnwys “Dal y Faner”, ymarferion rheoli argyfyngau seiber ac ati).

(c)           Dynwared Technoleg Weithredol systemau a rhwydweithiau rheoli diwydiannol, cerbydau modurol a seilwaith cysylltiedig, systemau rheilffordd a seilwaith cysylltiedig yn ogystal â gallu gwella sgiliau ac ehangu rhwydwaith cwsmeriaid h.y. rhwydwaith o gerbydau neu drenau.

(ch)          Efelychu strwythurau Technoleg Gwybodaeth a Rheoli Goruchwyliol a Chaffael Data (SCADA) at ddibenion dadansoddi, prototeipio neu ymchwil (mudo seilwaith, amgylcheddau cyn cynhyrchu, cyn cymeradwyo, dyluniadau pensaernïaeth newydd ac ati).

(d)          Gwasanaethau pwrpasol yn seiliedig ar ofynion cleientiaid.

Mae’r CyberLab yn rhan o’r llwyfan Thales Cybels ehangach.Am ragor o wybodaeth ewch i Thalesgroup.com

 

Trawsnewid Technoleg Weithredol

Mae Thales yn cynnig seiberddiogelwch cyflawn ar gyfer technoleg weithredol mewn Strwythur Cenedlaethol Critigol. Gellir ei rannu’n bedwar cam cydgysylltiedig – Ymwybodol, Cyflawni, Gwyliadwrus a Gwydn – ac mae pob un ohonynt yn cael eu cefnogi gan nifer o wasanaethau sydd wedi’u dylunio i helpu sefydliadau i ganfod a datrys gwendidau yn eu diogelwch, ac i’w hamddiffyn rhag yr ymosodiadau cyfredol a’r rhai sy’n dod yn gynyddol amlwg cyn y gallant achosi unrhyw ddifrod.

Ewch i thalesgroup.com i gael rhagor o wybodaeth am arbenigedd Thales wrth ddiogelu technoleg weithredol a datblygu gwydnwch yn rhwydweithiau cwsmeriaid.

 

NDEC i fusnesau bach a chanolig

Mae Thales wedi sefydlu canolfan ragoriaeth o’r radd flaenaf ar gyfer diogelwch digidol a seiber yng Nghymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru a Phrifysgol De Cymru. Mae’r NDEC yng Nglynebwy yn bodoli i gefnogi sefydliadau a busnesau sy’n awyddus i fanteisio ar fuddion trawsnewid digidol mewn modd diogel a sicr.

Mae ein gwasanaethau’n bodoli i gefnogi busnesau bach a chanolig i wireddu eu ‘dyheadau digidol’ a hynny mewn modd ymarferol, diddorol ac sy’n ychwanegu gwerth. Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am ddim i fusnesau cymwys ar adeg eu defnyddio ac maen nhw wedi cael eu dylunio i gefnogi twf a datblygiad busnesau lleol drwy alluogi galluoedd ac arbenigedd digidol eich sefydliadau. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:

Rhwydwaith Partneriaid Dibynadwy

Rydym yn gyrru’r gwaith o greu rhwydwaith dibynadwy o fusnesau bach a chanolig er mwyn cefnogi a galluogi masnach a chydweithrediad digidol diogel ar hyd a lled y rhanbarth i gefnogi twf a ffyniant economaidd drwy gydweithio ystwyth a hyblyg. Bydd aelodau awyddus yn elwa ar gyngor ar ddiogelwch digidol, y cyfle i gyrchu cyfleusterau ychwanegol yr NDEC, gwasanaethau a thechnoleg am bris ffafriol ynghyd â gwahoddiadau sydd wedi’u teilwra i sgyrsiau technegol ychwanegol, digwyddiadau a mentrau cydweithredu.

Gwerthusiadau Diogelwch Digidol

Gan ddefnyddio cyfuniad pwrpasol a chymhwysol o fethodolegau asesu rhwydwaith, profion treiddio a chynnyrch digidol, gall ein harbenigwyr Seiberddiogelwch gyflawni gwerthusiad ac asesiad cadarn ac annibynnol o’ch sefyllfa a systemau diogelwch digidol. P’un a’ch bod yn datblygu cynnyrch a systemau cysylltiedig neu’n syml yn awyddus i ddefnyddio rhwydweithiau cysylltiedig o fewn eich busnes, bydd y gwasanaeth hwn yn helpu i nodi posibilrwydd a gwendidau gweithredu mewn modd cysylltiedig a digidol.

Cyngor ar y Cwmwl a Thrawsnewid Technoleg Gwybodaeth

Diben ein gwasanaethau ymgynghori yw cynghori ac arwain sefydliadau i gyflawni manteision effeithlonrwydd ac effeithioldeb sy’n briodol ac yn addas i anghenion gweithredu penodol eich busnes. Mae ein gwasanaethau’n cefnogi sefydliadau sy’n awyddus i fanteisio’n llawn ar eu buddsoddiadau TG a thechnoleg.

Hyfforddiant Diogelwch Digidol ac Ymwybyddiaeth Seiber

Mae’r NDEC yn helpu sefydliadau i ddeall a datblygu dealltwriaeth o’u goblygiadau diogelwch Seiber a Digidol yn unol â safonau deddfwriaethol a chyfreithiol, er mwyn gallu masnachu’n ddiogel o fewn economi’r DU a thu hwnt. Yn dilyn canllawiau NCSC o Lywodraeth y DU, mae ein Hyfforddiant Diogelwch Digidol ac Ymwybyddiaeth Seiber wedi’i lunio i baratoi staff technegol a staff nad ydynt yn rhai technegol i fanteisio’n llawn ar y byd busnes digidol yn ddiogel.

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.