Thales Group

Y dirwedd ddigidol sy’n newid

Mae tirwedd technoleg ddigidol yn newid yn gyflym. Ym mhob rhan o’n bywydau bob dydd, rydym yn dibynnu ar systemau digidol i deithio, siopa, a byw. Mae Ymddiriedaeth Ddigidol yn hanfodol i hyn oll.

Mae Cymru’n gartref i dros 3,600 o gwmnïau technoleg sy’n cyflogi dros 45,000 o bobl, ac mae’r sector yn gyfrifol am fwy na £1 biliwn o drosiant. Daw’r cwmnïau hyn o bob lliw a llun ac o amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys iechyd, cludiant, cyllid, amddiffyn ac ynni.

Twf digidol Cymru

Mae NDEC yn gweithio i sicrhau bod Cymru’n chwarae rhan fyd-eang yn y sector technoleg drwy gefnogi busnesau newydd a phresennol, helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau digidol, ysgogi arloesedd, hybu diogelwch digidol cenedlaethol a diogelu twf hirdymor.

Caiff NDEC a’i gweithgareddau digidol arloesol ddylanwad amlwg ar Gymru ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, gan effeithio’n gadarnhaol ar bob rhan o’r gymuned o fusnesau aeddfed a busnesau bach a chanolig newydd, i unigolion ac ysgolion.

Bodlonwn anghenion Cymru, sy’n esblygu o hyd, drwy:

  1. Ddenu a chadw brandiau byd-eang yng Nghymru

  2. Creu a chadw swyddi hirdymor a gwerth uchel

  3. Ysgogi twf cynaliadwy mewn busnesau rhanbarthol

  4. Cadw pobl yn ddiogel drwy ddiogelu seilwaith cenedlaethol hanfodol

  5. Buddsoddi mewn addysg i sicrhau bod gan bawb y sgiliau digidol angenrheidiol

  6. Paratoi Cymru ar gyfer y newidiadau seilwaith mawr sydd ar ddod

Please upgrade your browser

You are seeing this because you are using a browser that is not supported. The Canolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol website is built using modern technology and standards. We recommend upgrading your browser with one of the following to properly view our website:

Windows Mac

Please note that this is not an exhaustive list of browsers. We also do not intend to recommend a particular manufacturer's browser over another's; only to suggest upgrading to a browser version that is compliant with current standards to give you the best and most secure browsing experience.